Česko-anglický slovník házenkářské terminologie

A  
adaptace adaptation
agresivní aggressive
akcelerovat accelerate
aklimatizovat se acclimatize
aktivita activity
aktivita "práce" (hráče) ve vzduchu airwork
aktivní odpočinek active rest
aktivní rozcvičení active warm-up
aktivní strečink active stretching
analyzovat analyze
asistence assistance / AS
   
B  
běh, běhání run, running
blok, blokování (vystřeleného míče) block
blokování míče blocking the ball
bránící družstvo defending team
bránící hráč defending player
branka goal
brankář goalkeeper / GK
branková čára goal line
branková síť goal net
branková tyč goalpost
brankoviště goal area
brankový rozdíl goal difference
břevno crossbar
břicho belly, abdomen
   
C  
ceny prices
cíl tréninku aim of training
cvičení practice
   
Č  
čára brankoviště goal area line
čára hranice brankáře goalkeepers´restraining line
čára pro střídání substitution line
čára sedmimetrového hodu 7m line
čára volného hodu free throw line
čas, doba time
časoměřič time-keeper
červená karta red card
činnost activity
číslo number
člunkový běh shuttle run
   
D  
delegáti (utkání) delegates
diskvalifikace disqualification
diváci spectators
dlouhá přihrávka long pass
doba vyloučení duration of the suspesion
domácí (družstvo) home team
dopad na ruce landing on the arms
dopingová kontrola doping control
doskok, dopad landing
driblink dribble the ball
driblování, driblink dribbling
druhý poločas second half (time)
družstvo, tým team
držení míče holding the ball
držení soupeře holding the opponent
dvojité křížení, dvojitý kříž double crossing
dvojitý driblink double dribble
   
E  
efekt tréninku, tréninkový efekt effect of training
efektivita efficiency
Evropská házenkářská federace European Handball Federation / EHF
   
F  
fair play fair play
faul foul
fyzická kondice physical condition
   
H  
házenkářské hřiště handball court / field / pitch
herní pozice playing position
hmotnost míče weight of the ball
hod throw
hoď a běž give-and-go
hosté (tým hostů) guest team
hra game
hrací čas playing time
hrací doba duration of the game
hrací hala playing hall
hrací plocha playing court
hráč player
hráč v poli court (field) player
hráčská výstroj (výbava) player equipment
hřiště pitch
hvizd rozhodčího referee´s whistle
   
CH  
chránič kolen knee guards
chránič loktů elbow guards
chybné střídání illegal substitution (faulty substitution)
chytání míče catching the ball
chytit míč (ve vzduchu) catch the ball (in the air)
   
I  
indiviuální (technika, taktika) individual (technique, taktics)
intenzita intensity
   
K  
klamat, předstírat faking
klamání při běhu (klamavý běh určitým směrem) fake run movement
kombinace combination
kombinovaný obranný systém combined defence system
koncepce concept
konečný výsledek final result
komunikace communication
koncentrace concentration
koncentrovat se concentrate
koncepce concept
koncepce taktického plánu concept of the tactical plan
koncepce tréninku training concept
kontaktní sport contact sport
kontrola control
kontrola hřiště (prováděná rozhodčím) inspecting the playing court
kreativita creativity
kritérium criterion
krok step
kroky steps
kruhový trénink circuit training
křídlo wing
křížení hráčů players crossing
křížení s míčem / bez míče crossing with ball / without the ball
kvalifikace qualification
   
L  
letová fáze flight phase
levá spojka left back / LB
levé křídlo left wing / LW
levoruký hráč left-handed player
los / losování (také nerozhodný výsledek) draw
losování coin toss
   
M  
manipulace / ovládání míče handling the ball
medaile (zlatá, stříbrná, bronzová) medal (gold, silver, bronze)
Mezinárodní házenkářská federace International Handball Federation / IHF
míč ball
mistrovství Evropy European Championship (EURO) / ECh
mistrovství světa World Championship / WCh
motivace motivation
motivovat motivate
   
N  
náhradník, střídající hráč substitution player
napomenutí warning
národnost nationality
nedovolený driblink illegal dribble
nejlepší hráč best player
nejlepší střelec / brankář / obránce best scorer / best goalkeeper / best defender
nesportovní chování unsportsmanlike conduct
nevýhoda disadvantage
nízká přihrávka low pass
noha (celá končetina) leg
noha (od kotníku dolů) foot
nominování, nominace nomination
   
O  
období period
obránce defender
obsah content
obsah tréninku training content
obvod míče circumference of the ball
odehraný čas time played
odrazit, odstrčit push-off
odražený míč (míč, který se odrazil po střele) getting the rebound
odskočit, odrazit se (míč) rebound
ohrozit soupeře endanger an opponent
organizátor organiser
osobní obrana man-to-man defence system
   
P  
pád nazad / kotoul vzad rolling over the back
padání falling
pasivní hra passive play
pískat, písknutí, píšťalka whistle
pivot line player / pivot / PV
početní oslabení numerical inferiority / numerical disadvantage
početní převaha numerical superiority / numerical advantage
podstřel underarm shot
pohybující se hráč moving player
pojištění insurance
poločasová přestávka halftime break
položení míče (na zem) putting the ball down (on the floor)
posilovna gym
poskok hop step
postranní čára sideline
potrestání punishment
pozornost attention
pravá spojka right back / RB
pravé křídlo right wing / RW
pravidla rules
pravoruký hráč right-handed player
prodloužení (hracího času) overtime
prodloužený rychlý útok extended fast break
progresivní trestání progressive punishment
prohra lost
proskok breakthrough
prostor pro střídání substitution area
první poločas first half (time)
první pomoc first aid
přehoz lob
přerušení (hry) interruption (of the game)
přešlap overstep
převalování tumbling
přihrávání passing (passing the ball)
přihrávka pas
příprava training
   
R  
regenerace regeneration
remíza tie / draw
rotovaný míč / "šlajz" spin ball
rozcvičení warm-up
rozhodčí referee
rozpis tréninků training schedule
rozpis utkání match schedule
rozvoj building up
ruka hand
rychlé rozehrání / rychlý výhoz fast throw-off / FTO
rychlý útok fast break / FB
   
S  
sankce, postih sanction
sedmimetrový hod 7m shot / penalty shot / 7-metre-throw
sekunda, druhý second
schopnost ability
skluz po prsou sliding on the chest
skok jumo
skoky, skákání jumping
skóre score
skupina group
skupinový trénink group training
soupeř, protihráč opponent
soustředění (tréninkový kemp) training camp
soutěže competitions
spojka back
spoluhráč team-mate
spolupráce cooperation
sportovec sportsman
sportovkyně sportswoman
sportovní hala sports hall
sportovní trénink dětí a mládeže sports training of children and youth
starty starting
statečný brave
střední spojka centre back / CB
středová čára centre line
střelba shot, shooting
střelba na branku shooting on goal
střelba o zem bounced shot
střelba po zpracování míče ve vzduchu ("nához") "in flight" shot
střelba přes obránce shoot over the defenders
střelba přes "zeď"  - hod po skončení hrací doby throw through (over the wall)
střelba s rotací míče spin shot
střelba v běhu running shot
střelba v pádu dive shot
střelba ve výskoku jump shot
střelecký úhel shooting angle
střídačka bench for subtitutes / substitution bench
střídání brankářů changing goalkeepers
   
T  
taktika tactics
taktické jednání tactical action
technická chyba technical fault / TF
technická porada, schůzka technical meeting
technika technique
tělo body
tisková konference press conference
trenér coach
trénink training
tréninkový den training day
tréninkový deník training diary
tréninková jednotka training unit
tréninkový kemp training camp
tréninkový plán training plan
tréninková skupina training group
trest, 7m hod penalty
tresty penalties
tři kroky three steps
turnaj tournament
tvořivost creativity
týmový time out ("trenérský" time out) team time-out
   
U  
účastníci participants
udeřit soupeře (míčem) hit the opponent (with the ball)
umístění střelby shot distribution
úmyslně hodit míčem ("zahodit","odhodit" míč) intentionally throw a ball
úspěšnost střelby goal efficiency
úspěšný zákrok brankáře save
utkání match
utkání o umístění placement match
útočící družstvo team in attack
útočník attacker / forwarder
útok attack / offence
   
V  
veřejná časomíra (ukazatel skóre a času) public scoreboard clock
věková kategorie age category
vhazování throw-in
vítěz winner
vítězství / výhra win
vlastní gól own goal
vnější branková čára outer goal line
volný hod free-throw
volný prostor (mezi dvěma obránci) free space (between two defenders)
vstřelení gólu (skórování) scoring
všetranný rozvoj all-(a)round development
vůle will
výběr strany (hřiště) choice of sides
vyhazování goalkeeper-throw
výhoda advantage
výhoz throw-off
vyloučení suspension
výměna stran change of sides
výsledek utkání result of the game
vzdálenost distance
   
Z  
základní pohyb (s míčem / bez míče) basic movement (with ball / without the ball)
základní pravidla basic rules
zápis o utkání match report
zapisovatel scorekeeper
zastavení stopping
zastavení skokem stopping by jumping
závěrečný signál final signal
získaná sedmička (zisk 7m hodu) received 7m
získání míče (zachycení míče, přihrávky) interception of the ball / steal
získání míče (z driblinku, nedochycení míče) stealing the ball / ST
změna směru changing direction
zónový obranný systém zone defence system
zpětná vazba feedback
zrychlení acceleration
zrychlit accelerate
ztráta míče turnover / TO
   
Ž  
žlutá karta yellow card