Anglicko-český slovník házenkářské terminologie

A  
abdomen břicho
ability schopnost
acclerate akcelerovat, zrychlit
accleration zrychlení
acclimatize aklimatizovat se
active rest aktivní odpočinek
active stretching aktivní strečink
active warm-up aktivní rozcvičení
activity aktivita, činnost
adaptation adaptace
advantage výhoda
age category věková kategorie
aggressive agresivní
aim of training cíl tréninku
airwork aktivita "práce" (hráče) ve vzduchu
all-(a)round development všestranný rozvoj
analyze analyzovat
assitance / AS asistence
attack útok
attacker / forwarder útočník
attention pozornost
   
B  
ball míč
back spojka (záda)
basic movement (with ball / without the ball) základní pohyb (s míčem / bez míče)
basic rules základní pravidla
belly břicho
bench for substitution střídačka
best player nejlepší hráč
best scorer / best goalkeeper / best defender nejlepší střelec / brankář / obránce
block blok, blokování (vystřeleného míče)
body tělo
bounced shot střelba o zem
brave statečný
breakthrough proskok
building up rozvoj
   
C  
catch the ball (in the air) chytit míč (ve vzduchu)
catching the ball chytání míče
change of sides výměna stran
changing direction změna směru
changing goalkeepers střídání brankářů
choice of sides výběr strany (hřiště)
centre back / CB střední spojka
centre line středová čára
circuit training kruhový trénink
circumference of the ball obvod míče
coach trenér
coin toss losování
combination kombinace
combined defence system kombinovaný obranný systém
competitions soutěže
communication komunikace
concentrate koncentrovat se
concentration koncentrace
concept koncepce
concept of the tactical plan koncepce taktického plánu
contact sport kontaktní sport
content obsah
control kontrola
cooperation spolupráce
court (field) player hráč v poli
creativity kreativita, tvořivost
criterion kritérium
crossbar břevno
crossing with ball / without the ball křížení s míčem / bez míče
   
D  
defender obránce
defending player bránící hráč
defending team bránící družstvo
delegetaes delegáti (utkání)
disadvantage nevýhoda
disqualification diskvalifikace
distance vzdálenost
dive shot střelba v pádu
doping control dopingová kontrola
double crossing dvojité křížení, dvojitý kříž
double dribble dvojitý driblink
dribbling driblování, driblink
dribble the ball driblink
draw los / losování (také remíza)
duration of the game hrací doba
duration of the suspension doba vyloučení
   
E  
effect of training efekt tréninku, tréninkový efekt
efficiency efektivita
elbow guards chrániče loktů
endanger of the opponet ohrozit soupeře
European Handball Federation / EHF Evropská házenkářská federace
European Championship (EURO) / ECh mistrovství Evropy
extended fast break prodloužený rychlý útok
   
F  
fair play fair play
fake run movement klamání při běhu (klamavý běh určitým směrem)
faking klamat, předstírat
falling padání
fast break / FB rychlý útok
fast throw-of / FTO rychlé rozehrání / rychlý výhoz
faulty substitution chybné střídání
feedback zpětná vazba
foot noha (od kotníku dolů)
final result konečný výsledek
final signal závěrečný signál
first half (time) první poločas
first aid první pomoc
flight phase letová fáze
foul faul
free space (between two defenders) volný prostor (mezi dvěma obránci)
free-throw volný hod
free throw line čára volného hodu
   
G  
game hra
getting the rebound odražený míč (míč, který se odrazil po střele)
give-and-go hoď a běž
goal branka
goal area brankoviště
goal area line čára brankoviště
goal efficiency úspěšnost střelby
goal difference brankový rozdíl
goal line branková čára
goalkeeper / GK brankář
goalkeeper´s restraining line čára hranice brankáře
goalkeeper-throw vyhazování
goal net branková síť
goalpost branková tyč
group skupina
group training skupinový trénink
guest team hosté (tým hostů)
gym posilovna
   
H  
halftime break poločasová přestávka
hand ruka
handball házená
handball court / field / pitch házenkářské hřiště
handling the ball manipulace / ovládání míče
hit the opponent (with the ball) udeřit soupeře (míčem)
holding the ball držení míče
holding the opponent držení soupeře
home team domácí (družstvo)
hop step poskok
   
I  
International Handball Federation / IHF Mezinárodní házenkářská federace
illegal dribble nedovolený driblink
illegal substitution chybné střídání
individual (techniquie, tactics) individuální (technika, taktika)
"in flight" shoot střelba po zpracování míče ve vzduchu ("nához")
inspecting the playing court kontrola hřiště (prováděná rozhodčím)
insurance pojištění
intensity intenzita
intentionally throw a ball úmyslně hodit míčem
interception of the ball / steal získání míče (zachycení míče, přihrávky)
interruption (of the game) přerušení (hry)
   
J  
jump skok
jumping skoky, skákání
jump shot střelba ve výskoku
   
K  
knee guards chrániče kolen
   
L  
landing doskok, dopad
landing on the arms dopad na ruce
left back / LB levá spojka
left-handed player levoruký hráč
left wing / LW levé křídlo
leg noha (celá končetina)
line player / pivot / PV pivot
lob přehoz
long pass dlouhá přihrávka
lost prohra
low pass nízká přihrávka
   
M  
man-to-man defence system osobní obrana
match utkání
match report zápis o utkání
match schedule rozpis utkání
medal (gold, silver, bronze) medaile (zlatá, stříbrná, bronzová)
motivate motivovat
motivation motivace
moving player pohybující se hráč
   
N  
nationality národnost
nomination nominování, nominace
number číslo
numerical superiority / numerical advantage početní převaha
numerical inferiority / numerical disadvantage početní oslabení
   
O  
offence útok
opponent soupeř, protihráč
organiser organizátor
outer goal line vnější branková čára
overtime prodloužení (hracího času)
overstep přešlap
own goal vlastní gól
   
P  
participants účastníci
public scoreboard clock veřejná časomíra (ukazatel skóre a času)
pass přihrávka
passing (passing the ball) přihrávání
passive play pasivní hra
penalties tresty
penalty trest, 7m hod
period období
physical condition fyzická kondice
pivot / line player / PV pivot
pitch hřiště
placement match utkání o umístění
playing position herní pozice
player hráč
players crossing křížení hráčů
player equipment hráčská výstroj (výbava)
playing court hřiště, hrací plocha
playing hall hrací hala
playing time hrací čas
practice cvičení
press conference tisková konference
prices ceny
progressive punishment progresivní trestání
punishment potrestání
push-off odrazit, odstrčit
putting the ball down (on the floor) položení míče (na zem)
   
Q  
qualification kvalifikace
   
R  
rebound odskočit, odrazit se (míč), zisk odraženého míče
received 7m získaná sedmička
red card červená karta
referee rozhodčí
referee's whistle hvizd rozhodčího
regeneration regenerace
result of the game výsledek utkání
right back / RB pravá spojka
right-handed player pravoruký hráč
right wing / RW levé křídlo
rolling over the back pád nazad / kotoul vzad
rules pravidla
run, running běh, běhání
running shot střelba v běhu
   
S  
sanction sankce, postih
save úspěšný zákrok brankáře
score skóre
scorekeeper zapisovatel
scoring vstřelení gólu (skórování)
second sekunda (druhý)
second half (time) druhý poločas
shot, shooting střelba
shot distribution umístění střelby
shooting angle střelecký úhel
shooting on goal střelba na branku
shoot over the defenders střelba přes obránce
shuttle run člunkový běh
sideline postranní čára
sliding on the chest skluz po prsou
spectators diváci
spin ball "šlajz" / rotovaný míč
spin shot střelba s rotací míče
sports hall sportovní hala
sports training of children and youth sportovní trénink dětí a mládeže
sportsman sportovec
sportswoman aportovkyně
starting starty
stealing the ball / ST získání míče (z driblinku, nedochycení míče)
step krok
steps kroky
stopping zastavení
substitution line čára pro střídání
substitution player náhradník, střídající hráč
substitution bench střídačka
stopping by jumping zastavení skokem
suspension vyloučení
7m line čára sedmimetrového hodu
7m shot / penalty shot / 7-metre-throw sedmimetrový hod
   
T  
tactical action taktické jednání
tactics taktika
team družstvo, tým
team-mate spoluhráč
team time-out týmový time out ("trenérský" time out)
technical fault / TF technická chyba
technical meeting technická porada, schůzka
technique technika
three steps tři kroky
throw hod
throw-in vhazování
throw-off výhoz
throw through (over the wall) střelba přes "zeď"  - hod po skončení hrací doby
tie, draw remíza
time čas, doba
time-keeper časoměřič
time played odehraný čas
tournament turnaj
training trénink
training camp tréninkový kemp, soustředění
training concept koncepce tréninku
training content obsah tréninku
training day tréninkový den
training diary tréninkový deník
training group tréninková skupina
training plan tréninkový plán
training schedule rozpis tréninků
training unit tréninková jednotka
tumbling převalování
turnover / TO ztráta míče
   
U  
underarm shot podstřel
unsportsmanlike conduct nesportovní chování
   
W  
warm-up rozcvičení
warning  napomenutí
weight of the ball hmotnost míče
whistle pískat, písknutí, píšťalka
will vůle
wing křídlo
win vítězství / výhra
winner vítěz
World Championship / WCh mistrovství světa
   
Y  
yellow card žlutá karta
   
Z  
zone defence system zónový obranný systém