EHF PRO Coaching Licence

EHF PRO Coaching License 2016-2018 Jiří Tkadlec


diplůmek EHF_2

 

 

EHF MASTER COACH

ehf-licence-master-coach-jiri-tkadlec-jpg.jpg

Činnost v odborných komisích ČSH

Reprezentační komise ČSH  - od roku 2009 

je orgán Exekutivy Českého svazu házené zřízený usnesením Rady Českého svazu házené a konference Českého svazu házené, který je zodpovědný za úroveň přípravy, zabezpečení a výsledky všech jednotlivých ustavených reprezentačních družstev, včetně jejich materiálního, zdravotního a logistického zabezpečení. Předkládá Exekutivě plány činnosti jednotlivých reprezentačních družstev, návrhy na ustavení zodpovědných trenerů jednotlivých reprezentačních družstev včetně složení realizačních týmů. Odpovídá za plnění plánů činnosti jednotlivých reprezentačních družstev ve finančním rozsahu daném rozpočtem Českého svazu házené. Reprezentační komise ČSH má dvě složky: mužskou a ženskou, přičemž v každé skupině působí trenéři - odborníci, se zkušenostmi získanými při práci s reprezentačními družstvy ČR nebo se zkušenostmi získanými v zahraničí. Současně byla Reprezentační komise ČSH zodpovědná i za práci Sportovních center mládeže do roku 2013, následně Regionálních házenkářských center do roku 2015 a nyní je Reprezentační komise zodpovědná i za činnost Tréninkových center mládeže.

Moje činnost a práce v Reprezentační komisi byla nepřetržitě od roku 2001 do července 2019.

 

Expertní skupina talentované mládeže (ESTAM)  - rok 2011

byla odborná skupina zřízená Exekutivou ČSH dne 10.12.2010, do které byly nominovány vždy dvě osoby za komisi Trenérsko-metodickou, Komisi mládeže a Reprezentační komisi. Koordinací činnosti skupiny byl pověřen prezident ČSH. ESTAM byl pověřen provést revizi stávajícího házenkářského systému péče o talentovanou mládež a současně byl oprávněn předložit návrhy na jeho úpravy, změny či navrhnout systém nový.

Činnost skupiny ESTAM byla ukončena v listopadu 2011

 

Reprezentační komise ČSH  - do roku 2009

byl orgán Výkonného výboru Českého svazu házené, zřízený konferencí ČSH. Reprezentační komise ČSH se skládala z odborníků, kteří zodpovídali za úroveň přípravy, zabezpečení a výsledky jednotlivých reprezentačních družstev všech kategorií. Prostřednictvím předsedy Reprezentační komise, který byl členem výkonného výboru, se předkládaly vedení ČSH ke schválení plány činnosti jednotlivých reprezentačních družstev, návrhy širších nominací a složení realizačních týmů. Důležitou činností Reprezentační komise ČSH bylo dodržování plánů činnosti jednotlivých reprezentačních družstev ve vztahu ke schválenému rozpočtu ČSH vždy na příslušný kalendářní rok.

 

Komise talentované mládeže ČSH

byl odborný orgán výkonného výboru ČSH, zřízený usnesením konference ČSH. Komise talentované mládeže připravovala systém péče o talentovanou mládež v házené a to v souladu s projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který v sobě zahrnoval systém sportovních tříd pro kategorii žactva a systém sportovních center mládeže pro kategorii dorostu. Za účelem zvýšení kvality přípravy talentovaných jedinců připravovala Komise talentované mládeže zásady činnosti sporotvních tříd a zásady činnosti sportovních center mládeže, které prostřednictvím předsedy KTM předkládala výkonnému výboru ČSH ke schválení.

V Komisi talentované mládeže jsem pracoval od roku 2001 do roku 2009 (kdy byla její činnost ukončena).